Гаранционни условия

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно и избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.Чл. 113. (1) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. След изтичането на 30-дневен срок, потребителят има право да развали договора и да бъде възстановена заплатената сума или да поиска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася неудобства.Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113 право на избор между една от следните възможности: А. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; В. намаляване на цената.(2) Потребителят не може претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока, но се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до срока на гаранцията.

Потребителите имат право да предявят рекламация, независимо от така предоставената търговска гаранция, съгласно и по реда на Закона за защита на потребителите, при което продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката и замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

Джанти - Алуминиевите джанти изискват редовна поддръжка. Правете го само с определените за това предпазни средства. В никакъв случай не използвайте агресивни почистващи препарати като разтворители,абразиви и разяждащи химикали. Гаранцията отпада в случай на неправилна поддръжка или липса на такава. Отстранявайте редовно натрупалия се феродов прах върху повърхността на джантата. Металните частици,съдържащи се в наслоения феродов нагар, нараняват повръхностите и водят до бързо корозиране. Не се приемат рекламации възникнали в следствие неправилен монтаж и механични наранявания.

Гуми - Настоящата гаранция покрива всички дефекти на суровините, материалите и цялостната конструкция на гумата, възникнала в следствие на нейната правилна и отговаряща на стандартите експлоатация. Гаранцията не покрива щети и повреди възникнали поради неправилен монтаж/ демонтаж на гумата, при извършване на ремонт, неправилна експлоатация, недостатъчно напомпване или пренапомпване, въздействие на органични разтворители, неизправности в ходовата част на автомобила, претоварване несъответстващо на товарния отбелязан на гумата индекс, експлоатация със скорост несъответстваща на скоростния индекс на гумата, изкъртване поради завои на място или неравномерно износване поради нерегулиемост, неравномерно и/или преждевременно износване на гумите поради системни резки потегляния с превъртане и/или резки спирания с блокиране на гумите, липсващи обозначения, части от гумите, смущения при шофиране след износването на първите 10% от законната дълбочина на грайфера, издутини на страницата след износването на първите 10% от дълбочината на грайфера. Загубата на време, причиненото неудобство, загуба на доходи, правни разходи и т.н.поради рекламация на гумата.

При представяне на рекламацията, купувачът е длъжен да предостави документи удостоверяващи покупката.