Условия за ползване

Общи условия

Изложените по-долу „Общи условия“ определят принципите за ползване на www.margel.info – интернет магазин собственост на Маргел-М ЕООД.

Те определят също така и принципите за изпълнение на договорите, правата и задълженията на интернет магазините и Клиента, както и условията на процедурата по рекламация. Попълването на заявка за доставка от страна на Клиента и нейното изпращане е равносилно с одобрението на настоящия Регламент.
Основни раздели:


1. Дефиниции
2. Предмет
3. Цени на стоките
4. Поръчки
5. Връщане на стоката
6. Промени в поръчките
7. Цена на доставка
8. Начини на плащане
9. Рекламация и гаранция 
10. Лични данни
11. Права на интелектуална собственост
12. Други разпоредби


1. Дефиниции

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази, имат следното значение:
1.1. „Уебсайт/сайт" ("website") е обособенно място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
1.2. „Маргел-М” ЕООД е търговското дружество с ЕИК 201026555 и адрес на управление: гр. София, бул. Ботевградско шосе 441 А, e-mail: office@margel.info
1.3. Margel.info (www.margel.info) е уебсайт за електронна търговия, който е съставна и обособена част от „Маргел-М ЕООД” - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.
1.4. „Клиент" е дееспособно физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е приело настоящите Общи условия.
1.5. „Производител" е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара, или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.
1.6. „Опаковка" са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията, да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.
1.7. „Продажна цена" е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси без стойността на доставката на стоката до клиента.
1.8. „Случайно събитие" е непредвидено към момента на сключването на договора, обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
1.9. „Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
1.10. „Информационна система /Система" е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма, осигурява или един от елементите, на което осигурява автоматична обработка на данни.
1.11. "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
1.12. „Бисквитка" ("cookie") е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър.
1.13. „Търговски съобщения" са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките или услугите на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
1.14. „Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, в това число изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
1.15. „Интернет страница" е съставна и обособена част от уебсайт

2. Предмет

Доставчикът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в www.margel.info стоки след регистрация чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента с тези Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в www.margel.info изисквания за закупуване на конкретните стоки.

3. Цени на стоките

3.1. ЦЕНИТЕ ВЪВ ФИЗИЧЕСКИТЕ МАГАЗИНИ Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ РАЗЛИЧАВАТ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОНЛАЙН ПОКУПКА!

3.2. Всички цени, публикувани на страниците на www.margel.info, са посочени в български лева (BGN) и включват ДДС в размер на 20% съгласно българското законодателство (цени бруто) и важат за онлайн покупка. 
3.3. Указаните цени на отделните стоки са за единична бройка.
3.4. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка.
3.5. Разходите за доставка на територията на Република България са за сметка на Клиента.

4. Поръчки

4.1. Електронният магазин на „Маргел-М” ЕООД приема поръчки по няколко начина:

4.1.1 Чрез Интернет страницата на адрес: www.margel.info

Електронният магазин препоръчва да направите заявка чрез интернет страницата www.margel.info – това е най-коректният начин за направа на поръчка. Тя се подава с избор на продукт/и чрез маркиране на бутон „Купи“, добавяне във виртуалната кошница за покупка и доброволно предоставяне следните свои лични данни:  e-mail адрес, имена, телефонен номер за връзка и адрес за доставка. Необходимо е маркиране на начин на плащане и натискане на бутон „Завърши поръчката“.

4.1.2. Чрез електронна поща (e-mail) на следния адрес: online@margel.info. 

Клиентът може да направи заявка за покупка и чрез електронна поща на адрес: online@margel.info. За да бъде обработена поръчката трябва да съдържа име и фамилия на Клиента, наименование, количество на желаните артикули.  В случай че е необходимо издаването на фактура към поръчката, освен изброените данни, допълнително следва да бъде подаден валиден ИН по ЗДДС, издаден от съответната държава членка на ЕС за всички юридически или физически лица, практикуващи свободни професии.

Поръчката ще бъде потвърдена от наша страна чрез отговор на електронна поща или по телефон. Процесът за обработка на поръчки включва изпращане на копие на направената заявка на посочения e-mail адрес, който съдържа номера на поръчката в системата. Платформата на онлайн магазин Маргел уведомява Клиента за регистриране на заявката, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомяване прави оператор по електронен път (имейл) или телефон. Служител на онлайн магазина ще се свърже с Клиента за уточняване на детайлите по поръчката и потвърждението й до 24 часа. Срокът за нейното изпълнение зависи от избраните артикули. Всеки артикул от направената заявка съдържа конкретен срок за изпълнение в работни дни. 

4.2. Условия за изпълнение на поръчката.

След натискане на бутон „Завърши поръчката“ Клиентът се съгласява с „Общите условия“ за покупка от електронния магазин. Това означава също така, че Клиентът дава съгласие за използване на посочените от него лични данни за реализиране на поръчката, с маркетингово - рекламна цел, както и с цел събиране на мнения за качеството на предоставяните от Електронния магазин услуги.

4.3. В случаите, в които има забавяне по изпълнението на поръчката, Клиентът се уведомява писмено за причината за забавянето и ориентировъчен срок на доставка, а той от своя страна има право да даде своето съгласие за удължаване срока на доставка или да откаже поръчката.

4.4 Тъй като информацията на сайта се актуализира на всеки 2 часа, е възможно продуктът да бъде изчерпан в момента на направа на поръчката. В такъв случай Клиентът бива уведомен по телефон или e-mail най-късно до края на следващия работен ден. Всяка направена поръчка се потвърждава от оператор на онлайн магазина. В случай на изчерпан продукт се предлага аналогичен такъв, или се отказва поръчката.

4.5. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Маргел уведомява за това Клиента чрез e-mail или по телефон. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

Към всяка поръчка се издават документи за продажба под формата на фактура и гаранция/ експедиционна бележка.

5. Връщане на стоката

5.1. Право на отказ
Съгласно чл. 50 от ЗЗП клиент, който има качеството на купувач по смисъла на ЗЗП, има право да върне безплатно закупената стока или част от нея без да обявява причина за връщането ѝ в рамките на 14 дни от датата на получаването ѝ при условие, че:
Гумите / джантите не са били монтирани, фабричният им вид не е нарушен и всички фабрични етикети не са повредени или премахнати; 
- Джантите не са били монтирани, фабричният им вид и опаковка не са нарушени и всички фабрични етикети не са повредени или премахнати. При получаване на джантите от клиента, с цел проверка на  техническите й параметри, съветваме първо да бъдат наложени на автомобила за да се избегнат несъответствия. Не се допуска и връщане на джантите в случай че върху тях са монтирани гуми.
- Бъде представен документ удостоверяващ закупуването и получаването на съответната стока;
За да върнете стока, закупена от www.margel.info , е необходимо да направите следното:
- Изтеглете  формуляра за връщане на стока;
- Попълнете всички данни и изпратете файла по един от следните начини – по имейл на support@margel.info или на  02 9764868.
В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоката обратно на интернет магазина не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора. Всички преки разходи по връщането на стоката, в това число и транспортните, са изцяло за сметка на клиента.
Клиентът има право да получи стойността на върнатата стока включително и разходите за доставка, съгласно документа за покупка.
Възстановяването на платената сума за покупката се извършва в срок до 14 дни след като бъде върната стоката.
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн може да се информирате на сайта ОРС или КЗП .
В случаите, когато Клиентът е юридическо лице, т.е. не е потребител по смисъла на §13, ал.1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за защита на потребителя, той не може да се възползва от правото на отказ.
5.2. Последствие от отказ
При влязъл в сила отказ, стоките и плащанията, получени от страните, трябва да бъдат върнати и възстановени. Ако продуктите не могат да бъдат върнати изцяло или частично или са върнати в лошо състояние, то следва да се предвиди подходящо обезщетение за това. Вие можете да избегнете задължението да изплатите обезщетение, като се въздържите да използвате стоките или да извършвате действия, които могат да намалят стойността им.

6. Промяна на поръчката

6.1. Клиентът има право да нанася промени в поръчката си до момента на предаване на стоката от интернет магазина на куриерската фирма. Ако промяната се извършва след този момент, на клиента се начислява сумата за връщане на първоначално поръчаната стока към сумата за доставка на коригираната от него поръчка.
За промяната, моля, свържете се с Магазина чрез контактната форма в Интернет страницата, по електронната поща на адрес: support@margel.info или по телефона на номера, посочен на Интернет страницата.

7. Доставка на продуктите

7.1. Стоките от онлайн магазина се доставят с куриерска фирма. Възможни са и получаване на продуктите във физически магазин, както и доставка с Мобилен Сервиз.

7.2. Цената на доставка на закупените стоки е упомената във формата за поръчка.

 • 2,80 лв. с вкл. ДДС за 1 брой артикул такса за получаване от магазин
 • 5,99 лв. с вкл. ДДС за 1 брой гума за леки автомобили, бус и джип
 • 23,99 лв. с вкл. ДДС за 1 брой гума за тежкотоварни автомобили
 • от 6,00 лв. до 10,80 лв. с вкл. ДДС за 1 брой джанта в зависимост от размера 
 • за Аксесоари както следва: 

- 1 брой -  3,50 лв. с вкл. ДДС
- 2 броя  и 4 броя - 6 лв. с вкл. ДДС
- 4 броя  и 5 броя - 9,00 лв. с вкл. ДДС
- 6,7,8 броя и 9 броя - 15 лв. с вкл. ДДС
- Над 10 броя - 19,80 лв. с вкл. ДДС

7.3.  Онлайн магазинът не носи отговорност за недоставяне на стоката или закъснение в доставката, причинено от грешно или неточно подаване на адреса за доставка от страна на Клиента.

7.4.  Онлайн магазинът не носи отговорност за закъснения в доставката, причинени от неизпълнението на куриерските фирми по договора за транспортна услуга.

8. Начини на плащане

8.1. Плащането за стоката може да бъде извършено от страна на Клиента по следните начини:

 • С кредитна/дебитна карта
 • PayPal 
 • Банков път 
 • С кредит от UniCredit (важи само за български граждани)

В случай на връщане на стока, или отказ от поръчка, възстановяването е по същата банкова карта, с която е платено.

Маргел-М ЕООД не съхранява данни за банкови карти!

8.2. В момента на получаване на стоката:

 • Наложен платеж: В този случай Клиентът плаща на куриера, доставил стоката.

9. Рекламация и гаранция

9.1. Рекламации, възникнали в следствие на удар, неправилен монтаж и механични наранявания не се приемат.
9.2. Рекламации на закупени стоки следствие непрофесионален монтаж, неправилна поддръжка или липса на такава не се приемат.
9.3. Предоставената ви гаранция касае случаи на дефектни суровини, проблеми с материала или цялостната конструкция на гумата, появили се въпреки нейната отговаряща на стандартите експлоатация.
9.4. Не се покриват щети, възникнали в следствие на: некачествен монтаж/демонтаж на гумата; ремонт; недобра експлоатация; пренапомпване или недостатъчно напомпване; въздействие на органични разтворители; неизправности в ходовата част; претоварване, което не съответства на товарния индекс, отбелязан на гумата; експлоатация със скорост, несъответстваща на скоростния индекс; изтъркване поради завои на място или неравномерно износване, поради нерегулиран преден мост; неравномерно и/или преждевременно износване, поради системни резки потегляния с превъртане и/или резки спирания с блокиране на гумите.
9.5. Периодът на гаранцията е 2 години от датата на покупка, но не по-дълъг от момента на износване на протектора (видим от индикатора на протектора). Гаранцията, която се разглежда е предоставена от името на производителя и за негова сметка. Потребителите имат право да предявят рекламация, независимо от така предоставената търговска гаранция, съгласно и по реда на Закона за защита на потребителите, при което продавача отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.
9.6. Закупени гуми online, върнати за рекламация, се приемат с документи, издадени от Маргел-М ЕООД, удостоверяващи покупката.
В случаите, когато бъде установено, че настъпилите повреди на гумата са в резултат на фабричен дефект- Маргел-М ЕООД, ще възстанови на клиента както следва:

 • пълната стойност на закупената гума или замяната й с друга от същата марка, модел и индекси се осъществява при грайфер с остатъчна дълбочина над 6 мм; 
 • половината стойност на закупената гума се възстановява при грайфер с остатъчна дълбочина от 4 до 6 мм; 
 • не подлежи на обезщетение гума с грайфер с остатъчна дълбочина под 4 мм. 

В случай, че закупите гуми online и имате някой от изброените по-горе проблеми или искате да предявите рекламация за друг вид стока , които се покриват от вашата гаранция, или искате да ни зададете въпрос по темата, ние сме на разположение на 02 9764868 или на support@margel.info.

10. Лични данни

10.1.  Доставчикът има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Маргел-М ЕООД е регистрирана като Администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни под номер 356677.
10.2. Информацията, чрез която Клиент на интернет-страницата може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът предоставя , както и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. Доставчикът гарантира конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, а именно: установяване на контакт с клиента при уточняване подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане. Личните данни, предоставени от клиента, се използват от служителите на фирмата и за издаване на фактура и гаранция за закупения продукт.
10.3. Доставчикът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки чрез интернет-страницата - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.
10.4. Ограниченията не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Доставчикът има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.
10.4. Доставчикът се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица - търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
 - е получил изричното съгласие на Клиента
 - информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 - в други посочени в закона случаи.

11. Права на интелектуална собственост

11.1. Съдържанието на уеб сайта е със запазени авторски права. Зареждането, записването и отпечатването на отделни страници и/или секции, снимки и други документи е позволено единствено при условие, че бележките и знаците за авторското право или други такива, свързани със собствеността, не са премахнати. Забранява се всяко възпроизвеждане (цялостно или частично), промяна, предаване (по електронен или друг път), свързване или използване на уеб сайта на Доставчика за каквито и да са публични или търговски цели без писменото разрешение на Доставчика и/или носителят на авторското право.
11.2. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия www.margel.info (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Доставчика  или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Доставчика и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

12. Други разпоредби

12.1. Всички поместени на страниците на Магазина описания и технически данни на продуктите отговарят на информацията, подадена от производителя. Ние не носим отговорност за грешно подаване на параметри и характеристики на стоките или тяхната внезапна промяна от страна на производителя. Магазинът си запазва правото за възможно допускане на грешки в описанието на продуктите. Снимките са примерни и служат за представяне на показаните в тях модели. В този смисъл снимките на джанти илюстрират шарката на джантата, но не и броя болтове.
12.2. Маргел-М ЕООД не носи отговорност за прекъсвания на връзката при ползването на интернет магазина по технически причини (обслужване, преглед, смяна на техника и т.н.) или за други, независещи от нея причини.
12.4. Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на тяхното публикуване на страниците на Магазина с адрес: www.margel.info и са валидни за неопределено време.
12.5. Подробности по неизброени по-горе дейности, свързани с реализирането на услугите в Магазина, са описани в останалите части на портала и представляват интегрална част от „Общите условия“.
12.6. Маргел-М ЕООД си запазва правото да променя настоящите „Общи условия“. Всякакви промени ще влизат в сила от датата на тяхната публикация на страниците на Магазина. Поръчките, подадени преди датата на въвеждане на промени към настоящите „Общи условия“ се реализират на основа на записите, които са били валидни в деня на подаване на поръчката.
12.7. За случаите, които не са регулирани от настоящите „Общи условия“, се прилагат съответните разпоредби на Българското законодателство и други закони и актове, имащи отношение към дейността и функционирането на интернет магазина.
12.8. За тези „Общи условия”, както и за всички правни отношения между Маргел-М ЕООД и Клиента се прилага ГПК на Република България с изключение на Конвенцията на ООН за търговията.